De reservat a rei de les xarxes: automatitzant les vistes prèvies dels enllaços amb Zola

T’has preguntat alguna vegada com aplicacions com WhatsApp, Telegram o Mastodon mostren una vista prèvia d’un enllaç? A continuació, trobaràs la captura de pantalla d’un link compartit a WhatsApp sense vista prèvia. Fes clic a la imatge per veure com canvia en afegir la imatge:

Molt millor, oi? Aquestes imatges s’obtenen d’etiquetes HTML, concretament og:image i twitter:image. Pots assignar qualsevol imatge a aquestes etiquetes.

Mentre desenvolupava el tema del meu lloc web —tabi—, em vaig topar amb un article de Simon Willison que explica com utilitzar la seva eina shot-scraper per generar aquestes imatges.

Vaig decidir explorar si podia seguir una enfocament similar per crear les miniatures per a tots els articles d’aquest lloc, així com els de la demo de tabi. I, encara més divertit, intentar automatitzar el procés per a futures publicacions.

Context

Aquest lloc està construït amb Zola, que utilitza el front matter de TOML per emmagatzemar metadades (per exemple, títol, data, etiquetes…). Per defecte, Zola no gestiona aquestes imatges.

No obstant això, és possible afegir variables personalitzades a la secció [extra], així que vaig decidir afegir una clau social_media_card a tabi (PR 130).

Ara, qualsevol lloc que utilitzi tabi pot afegir social_media_card = path/to/img.jpg a un fitxer. Quan la publicació es comparteixi a les xarxes socials, aquesta imatge es mostrarà com a vista prèvia.

Primer pas: aconseguir una bona imatge

Vaig començar a experimentar amb shot-scraper, intentant trobar la comanda perfecta. Després d’algunes proves1, vaig acabar amb:

shot-scraper 127.0.0.1:1111 -w 700 -h 400 --retina --quality 60

Aquesta comanda crea una captura de pantalla JPEG de 1400 per 800 amb un factor de qualitat de 60. Crec que funciona bé per a les proporcions del tema:

Una captura de pantalla de la pàgina principal de osc.garden Una captura de pantalla de la pàgina principal de osc.garden

La qualitat no és excel·lent, però és prou bona™ per a l’ús que se’n farà.

Triant el nom dels fitxers

La documentació per a desenvolupadors de Meta diu:

«Les imatges per a miniatures s'emmagatzemen en memòria cau en base a l'URL i no s'actualitzaran a menys que l'URL canviï.»

«[Social media card] Images are cached based on the URL and won't be updated unless the URL changes.»

Això significa que si actualitzem una publicació, la URL de la imatge també ha de canviar.

Primer vaig pensar a utilitzar el hash truncat SHA-1 de la captura de pantalla com a prefix per al nom. Si la imatge era diferent, el nom també ho seria.

Després vaig recordar que simplement podia afegir el mecanisme de «cache busting» de Zola a tabi, que afegeix ?h=<sha256> al final de l’URL. Això simplifica força el procés, especialment quan es tracta d’actualitzar les metadades de l’article.

La lògica

Donat un fitxer Markdown (un article) hem de:

 1. Fer una captura de pantalla de la pàgina en viu
 2. Guardar-la a la ruta adequada (per exemple, static/img/social_cards)
 3. Actualitzar el front matter (metadades) del fitxer .md amb la ruta social_media_card

Així és com vaig aconseguir els dos primers passos utilitzant Bash:

base_url="http://127.0.0.1:1111" # Interfície/port predeterminats de Zola.
output_path="static/img/social_cards"
post="$1" # El primer argument que es proporcioni a l'script.

post_name="${post%.md}" # Elimina l'extensió.
url="${post_name#content/}" # Elimina el prefix "content/"; el directori pare del contingut de Zola.

# Arxiu temporal per a la captura de pantalla.
temp_file=$(mktemp /tmp/social-cards-zola.XXXXXX)
trap 'rm -f "$temp_file"' EXIT # Elimina l'arxiu temporal en sortir.

# Genera la captura de pantalla a l'arxiu temporal.
shot-scraper --silent "${base_url}/${url}" -w 700 -h 400 --retina --quality 60 -o "$temp_file"

# Neteja el nom de l'arxiu.
safe_filename=$(echo "${url##*/}" | sed 's/[^a-zA-Z0-9]/_/g') # Slugify.
image_filename="${output_path}/${safe_filename}.jpg"

# Mou la captura de pantalla al directori de sortida.
mv "$temp_file" "$image_filename"

¡Fàcil! Vaig guardar l’script com a social-cards-zola.

Comencen els problemes

Què passa amb els idiomes?

En aquest punt, amb l’script bàsic fet, em vaig trobar amb un problema: els noms d’arxiu no sempre coincideixen amb les URL.

Una publicació en un altre idioma, per exemple, mi-primer-post.es.md, no estarà disponible a base_url/mi-primer-post.es, sinó a base_url/es/mi-primer-post.

Afegim una mica de lògica per extreure el codi d’idioma i construir l’URL adequada. Utilitzant l’expansió de paràmetres de Bash, obtenim:

# Elimina l'extensió i el prefix "content/".
post_name="${post%.md}"
url="${post_name#content/}"
# Intenta capturar el codi d'idioma.
lang_code="${url##*.}"

if [[ "$lang_code" == "$url" ]]; then
  # No hi havia codi d'idioma.
  lang_code=""
else
  # Elimina el codi d'idioma de l'URL.
  url="${url%.*}"
fi

url="${lang_code}/${url}"

Llest.

I les seccions?

Ja hem aconseguit que les articles tinguin una captura de pantalla, però què passa amb l’índex principal o la pàgina d’arxiu? A Zola, no són pàgines, sinó seccions, i la seva URL correspon al nom del directori. Per exemple, content/archive/_index.fr.md està disponible a base_url/fr/archive/.

Podem adaptar la lògica anterior per a eliminar la part _index del nom del fitxer:

function convert_filename_to_url() {
  # Eliminem l'extensió.
  local post_name="${1%.md}"

  # Eliminem el prefix "content/".
  local url="${post_name#content/}"

  # Extraiem el codi d'idioma, si existeix.
  local lang_code="${url##*.}"
  if [[ "$lang_code" == "$url" ]]; then
    lang_code="" # No hi ha codi d'idioma.
  else
    lang_code="${lang_code}/" # Afegir una barra al final.
    url="${url%.*}" # Eliminar el codi d'idioma de l'URL.
  fi

  # Eliminem el sufix "_index".
  if [[ "$url" == *"_index"* ]]; then
    url="${url%%_index*}"
  fi

  # Retornem l'URL completa amb una barra al final.
  full_url="${lang_code}${url}"
  echo "${full_url%/}/"
}

Així és com convert_filename_to_url gestiona diferents fitxers:

EntradaSortida
content/_index.es.mdes/
content/blog/markdown.fr.mdfr/blog/markdown/
content/blog/comments.mdblog/comments/
content/archive/_index.mdarchive/
content/archive/_index.ca.mdca/archive/

Si afegim l’URL base abans de cada sortida, obtenim l’enllaç complet.

Modificant les metadades

Ara puc generar fàcilment les captures de pantalla per a les entrades, però encara necessito associar les imatges amb els fitxers Markdown.

Per a actualitzar les metadades, vaig utilitzar awk per a trobar on comença el front matter, localitzar o crear la secció [extra], i afegir o actualitzar la clau social_media_card:

# Inicialitzar les variables per al seguiment de l'estat.
BEGIN { in_extra=done=front_matter=0; }

# Funció per a inserir la ruta de la miniatura.
function insert_card() { print "social_media_card = \"" card_path "\""; done=1; }

{
  # Si la miniatura s'ha inserit, simplement mostra les línies restants.
  if (done) { print; next; }

  # Canviar la bandera front_matter a l'inici, denotat per +++
  if (/^\+\+\+/ && front_matter == 0) {
    front_matter = 1;
    print "+++";
    next;
  }

  # Detectar secció [extra] i establir la bandera extra_exists.
  if (/^\[extra\]/) { in_extra=1; extra_exists=1; print; next; }

  # Actualitzar la miniatura existent per a xarxes socials.
  if (in_extra && /^social_media_card =/) { insert_card(); in_extra=0; next; }

  # Fi del front matter o inici d'una nova secció.
  if (in_extra && (/^\[[a-zA-Z_-]+\]/ || (/^\+\+\+/ && front_matter == 1))) {
    insert_card(); # Afegir la miniatura faltant per a xarxes socials.
    in_extra=0;
  }

  # Inserir la secció [extra] faltant.
  if (/^\+\+\+/ && front_matter == 1 && in_extra == 0 && extra_exists == 0) {
    print "\n[extra]";
    insert_card();
    in_extra=0;
    front_matter = 0;
    print "+++";
    next;
  }

  # Mostrar totes les altres línies tal com són.
  print;
}

Vaig afegir aquesta funció a social-cards-zola, que s’activa amb l’opció -u o --update-front-matter.

Concurrència

Volia crear les imatges per a totes les entrades alhora, així que vaig utilitzar GNU parallel per processar tots els arxius Markdown de forma concurrent:

find content -type f -name '*.md' | parallel -j 8 'social-cards-zola \
  -o static/img/social_cards -b https://osc.garden -u -p -i {}'

Uns segons després, ja tenia un munt de captures de pantalla i arxius Markdown actualitzats. 🎉

Automatització del procés

Naturalment, el pas següent va ser afegir aquest procés al meu ganxo pre-commit de Git, que ja estava actualitzant les dates de les publicacions i optimitzant arxius PNG.

Cada vegada que faig un commit d’arxius Markdown (nous o modificats), genero la captura de pantalla i actualitzo la metadada de la publicació o de la secció:

function generate_and_commit_card {
  local arxiu=$1

  # Generar la miniatura per a xarxes socials i actualitzar la metadada.
  miniatura_xarxes_socials=$(social-cards-zola -o static/img/social_cards\
    -b http://127.0.0.1:1025 -u -p -i "$arxiu")

  # Fer commit dels canvis.
  git add "$miniatura_xarxes_socials"
  git add "$arxiu"
}

export -f generate_and_commit_card

# Crear/actualitzar la miniatura per a xarxes socials per a cada arxiu Markdown modificat.
arxius_md_modificats=$(git diff --cached --name-only | grep '\.md$')
if [[ -n "$arxius_md_modificats" ]]; then
  echo "$arxius_md_modificats" | parallel -j 8 generate_and_commit_card
fi

Pots veure com queda integrat en el ganxo pre-commit complet.

L’script complet de social-cards-zola, amb més ajustos (com l’ús d’una clau de front matter diferent), està disponible al repositori d’aquest lloc.

Fi?

L’script funciona, però és força fràgil: falla si l’uses fora de la ruta arrel del lloc, requereix parallel per gestionar la concurrència, i probablement donarà problemes si intentes actualitzar molts arxius Markdown alhora (Zola reconstrueix el lloc després de cada modificació, retornant errors 404 breument).

Estic content d’haver resolt el problema, però també ho veig com una oportunitat per convertir aquest script prou bo™ en un petit però sòlid programa en Rust —un bon primer projecte en Rust, no?

Així que… continuarà, potser.


1

Inicialment, estava convertint les captures de pantalla PNG a WebP, ja que són significativament més petites (~40KB) que les JPEG d’aspecte similar (~100KB). Tanmateix, en intentar fer la captura per a la primera imatge de l’article, em vaig adonar que WhatsApp no admet miniatures per a xarxes socials en format WebP. Llàstima.