Autoallotjament de GoatCounter amb un proxy invers nginx i SSL

Tenia curiositat sobre el trànsit d’aquest lloc i de la demo de tabi, així que vaig explorar eines d’anàlisi web ètiques. El meu objectiu era satisfer la meva curiositat sense comprometre la privadesa dels visitants; estic en contra del seguiment i no vull contribuir al capitalisme de vigilància.

Vaig descobrir GoatCounter, una eina d’anàlisi web lleugera, de codi obert i que preserva la privadesa. És un fitxer únic i es pot autoallotjar. Una opció perfecta!

Les instruccions d’autoallotjament per a GoatCounter són escasses. Hi ha aquest script que descarrega i configura automàticament GoatCounter. No obstant això, no em sento còmode executant scripts sense examinar-los abans, especialment si s’executen com a root.

La guia que segueix es basa en l’script, amb passos addicionals per a un proxy invers nginx amb certificats SSL. Si utilitzes una distribució Linux amb systemd (Debian, Arch, Ubuntu…), et serà útil.

Al final d’aquest article, tindràs un panell com stats.osc.garden o tabi-stats.osc.garden (tu tries si fer-lo públic).

Comencem!

Descàrrega i instal·lació

Necessitarem permisos de root per a tot el que farem, així que iniciem una shell de root:

sudo -i

Descarrega el binari de GoatCounter. Obtingues l’URL per al teu sistema des de la pàgina de llançaments de GoatCounter a GitHub.

Jo vaig utilitzar:

wget https://github.com/arp242/goatcounter/releases/download/v2.5.0/goatcounter-v2.5.0-linux-amd64.gz

Si no estàs segur de quin sistema tens, pots executar la comanda arch. Si veus x86_64, necessitaràs el paquet amd64, com jo.

Descomprimeix l’arxiu:

gunzip *goatcounter*gz

Mou-lo a /usr/local/bin/ i estableix els permisos adequats:

mv goatcounter* /usr/local/bin/goatcounter
chmod +x /usr/local/bin/goatcounter

Creem un usuari específic per a executar GoatCounter, per aïllament de seguretat:

useradd goatcounter --system --user-group --shell /sbin/nologin \
--comment "Anàlisi web GoatCounter" --create-home \
--home-dir /var/lib/goatcounter

Ara executa goatcounter per a configurar el nostre usuari i credencials. Assegura’t d’usar el teu correu electrònic real i URL (on viurà el panell, no el lloc del qual vols obtenir les analítiques):

cd /var/lib/goatcounter/
sudo -u goatcounter /usr/local/bin/goatcounter db create site \
-createdb -user.email correu@example.com -vhost stats.example.com

Això demanarà una contrasenya per al panell de GoatCounter.

Configuració de nginx amb SSL

Primer necessitaràs configurar el teu DNS per al teu URL (stats.example.com) i obtenir el certificat TLS. Jo vaig utilitzar certbot de Let’s Encrypt per a obtenir el certificat.

Ara és moment de configurar el proxy invers de nginx. La configuració del lloc hauria de ser així:

server {
  if ($host = stats.example.com) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  }

  listen 80;
  server_name stats.example.com;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name stats.example.com;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/stats.example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/stats.example.com/privkey.pem;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8091;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}

Modifica $host/server_name i les rutes ssl_certificate/ssl_certificate_key perquè coincideixin amb el teu URL i les rutes del teu certificat.

A la directiva proxy_pass, estableix el teu port preferit i utilitza’l per als propers passos.

Iniciant GoatCounter

Verifica que la configuració de nginx no tingui problemes i recarrega-la:

nginx -t && systemctl reload nginx

Veurem si goatcounter funciona:

/usr/local/bin/goatcounter serve -listen :8091 -tls none

Hauries de veure:

Dec 14 13:18:47 INFO: ready; serving 1 sites on ":8091"; dev=false; sites: stats.example.com

I hauries de poder iniciar sessió al panell de control a l’URL que has triat.

Si tot funciona bé, bona feina! Ara és moment de configurar un fitxer de servei systemd. Això ens ajudarà a iniciar/detenir fàcilment goatcounter i automatitzarà el seu (re)inici en l’arrencada o en cas d’error.

Fitxer de servei systemd

Encara des de la shell de root, creem el fitxer amb:

$EDITOR /etc/systemd/system/goatcounter.service

Aquí tens un bon punt de partida per a aquest fitxer. Per a la línia ExecStart=, utilitza el mateix comandament que acabem de provar:

[Unit]
Description=Anàlisi web GoatCounter

[Service]
Type=simple
# Reiniciar en cas de fallada.
Restart=always
# Directori de treball al directori d'inici de l'usuari.
WorkingDirectory=/var/lib/goatcounter
# Executable per al servei.
ExecStart=/usr/local/bin/goatcounter serve -listen :8091 -tls none

# Seguretat.
User=goatcounter
Group=goatcounter
CapabilityBoundingSet=
PrivateTmp=true
NoNewPrivileges=true
PrivateDevices=true
DevicePolicy=closed

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Desa el fitxer i surt de l’editor.

Iniciant el servei

Ara recarreguem systemd i iniciem el servei:

systemctl daemon-reload
systemctl start goatcounter

En aquest punt, hauries de poder accedir al teu panell de control a l’URL que has triat. Pots verificar l’estat del servei amb systemctl status goatcounter. Per veure els registres, utilitza journalctl -fu goatcounter.

Només queda configurar el servei perquè s’iniciï automàticament en l’arrencada:

systemctl enable goatcounter

Això és tot! Ara goatcounter s’iniciarà en l’arrencada i es reiniciarà en cas de fallada.


Si vols donar suport al projecte GoatCounter, pots patrocinar Martin Tournoij, el seu creador i mantenidor, a GitHub Sponsors.